Loading...
Våra produkter 2019-01-21T13:35:47+00:00

Har du frågor om våra produkter?

Kontakta oss

Partners

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

BBI:s SIP-panel

BBI:s panel är av sandwich-typ, SIP (Structural Insulated Panel) där ett isolermaterial appliceras mellan ytskikt av hårda skivor, som är både fukttåliga och mögelsäkra. Panelen är oorganisk och materialet kan anpassas efter kundens behov både i yt- och isolerskikt. Det samma gäller för tjockleken i panelen. Panelen utgör ett effektivt klimatskal.
Bärighet för definierad last är en viktig egenskap för panelerna. Kostnadseffektivitet är också viktigt och därför är panelerna konstruerade för bärighet som krävs i en-planshus. Om flera plan ska byggas, kompletteras panelerna med ”osynliga” förstärkningar.
Materialet i ytter- och innerskivor väljs för att prioritera isolering samt tålighet mot brand, fukt och skadedjur. Vanligt material för ytter- och innerskivorna är MgO (magnesiumoxid), Magnaboard, Plåt eller OSB (Oriented Stranded Board). Isolerdelen består vanligen av PIR (polyisocyanurat), PUR (polyuretan) eller EPS (frigolit).
Nämnas kan att fukt- och mögelskador i hus med enstegstätade (EIFS, Exterior Insulation and Finishing System), putsade fasader är den största skadekategorin sedan byggfelsförsäkringen infördes 1993.

BBI:s byggsystem – vägg (med panel, putsbärare, puts)

 • BBI:s sandwichpanel kan i fabrik sammanfogas till hela väggelement med färdiga hål för t.ex. dörrar och fönster. Dessa element kan levereras direkt till byggplatsen och lyftas på plats i det pågående husbygget på ett snabbt och enkelt sätt.
 • BBI:s panel kan på utsidan förses med putsbärare av godkänd typ så att puts kan appliceras med säkerställd hög kvalitet och lång livslängd. Någon luftspalt är inte nödvändig.
 • BBI:s panel kan på insidan förses med tillägg av läkt (trä eller metall) samt isolering och gipsskiva. Detta ger utrymme för att på traditionellt sätt förlägga rör och elkablar i mellanrummet.
 • Alternativt kan rör och elkablar förläggas i innerväggar, golv och golvsocklar. Strömbrytare kan vara av trådlös typ. Därvid behöver inte panelen bearbetas och påbyggnad av läkt/skiva behöver inte göras vilket ger möjlighet för extremt tunna väggar med hög isoleringsnivå.

BBI:s byggsystem – golv, mellanbjälklag

 • BBI:s sandwichpanel utgör grunden för en rationell hantering och kostnadseffektiv byggproduktion då det gäller fabriksbyggda golv och mellanbjälklag.
 • Golv och mellanbjälklag tillverkas i önskad tjocklek och stabilitet i format upp till 3 x 12 meter per panel.
 • Till byggarbetsplatsen levereras då golv och mellanbjälklag för direkt applicering i huskroppen med minimal tidsåtgång.

BBI:s byggsystem – tak

 • BBI:s sandwichpanel kan med fördel användas för snabb, effektiv och kostnadsbesparande tillverkning av tak.
 • Taket tillverkas i önskad tjocklek och stabilitet i format upp till 3 x 12 meter per panel.
 • Taket levereras till byggarbetsplatsen färdig att direkt läggas på plats på den resta huskroppen.

BBI:s Passivhus

BBI kan om så önskas erbjuda ett fullständigt koncept som svarar mot Passivhus-normerna.

BBI:s Enkla hus

BBI har utvecklat särskilda produkter (Low Cost Panel, LCP) i form av sandwichpaneler att användas i områden med stor fattigdom, där bostäder överhuvudtaget saknas som t.ex. i katastrofområden eller där alternativet är rudimentära bostäder som i kåkstäder i Afrika, Asien, Sydamerika etc.

Produkterna är anpassade för låg kostnad och enkel hantering av icke-utbildade personer. Samtidigt uppnås stabil konstruktion genom användning av sandwichpanel, där material kan optimeras för olika ändamål. Panelerna kan användas både för väggar, tak och golv och kan enkelt sammanfogas med profiler.

Produktbeskrivning och tekniska specifikationer
BBI:s SIP-panel

Den SIP-paneler BBI marknadsför är helt oorganiska och kan levereras i olika tjocklekar beroende på köparens krav på isoleringsförmåga.

Värden för färdig vägg med träfasad:

Innervägg BBI SIP Träpanel U-värde* Energi-norm
95 mm 100 mm Ja 0,15 Lågenergi
95 mm 150 mm Ja 0,11 Lågenergi
95 mm 165 mm Ja 0,10 Passivhus-norm

*) beräknat med Isovers energiberäkningsprogram

Värden för färdig vägg med puts:

Innervägg BBI SIP Cellplast U-värde* Energi-norm
95 mm 100 mm   70 mm 0,11 Lågenergi
95 mm 100 mm 100 mm 0,10 Passivhus-norm
95 mm 120 mm   70 mm 0,10 Passivhus-norm

*) beräknat med Isovers energiberäkningsprogram

Innervägg BBI.SIP Cellplast Uvärde* Energi.norm
95 mm 100 mm 70 mm 0,11 Lågenergi
95 mm 100 mm 100 mm 0,10 Passivhus-norm
95 mm 120 mm 70 mm 0,10 Passivhus-norm

Denna panel erbjuder ett antal väsentliga fördelar. Den är en effektiv klimatskärm – den värmeisolerande delen lever i ett orört och oventilerat rum, den innehåller inga organiska material och fungerar även som fuktspärr. Den är en mycket lämplig bärare av putssystem, tillåter en snabb och kostnadseffektiv konstruktion och ger avsevärt lägre konstruktionsvikt än traditionella konstruktionslösningar.

Preliminära produkttester är genomförda hos Statens Provningsanstalt, där det fastslagits att vår panel kan användas som en bärande konstruktion. Fortsatta prov ska genomföras som del i kommande CE-certifiering.

Vägg med tegelfasad, utfackningsväggar, tilläggsisolering:
BBI:s SIP panel kan givetvis även användas vid byggnation med tegelfasad. I fall då renovering sker från insidan kan SIP-panelen med fördel användas som tilläggsisolering.

Utfackningsväggar:
BBI:s SIP panel är en synnerligen lämplig produkt till utfackningsväggar såväl vid renovering av äldre fastigheter (Miljon-programmet t.ex.) som vid nybyggnation. Snabbt och enkelt kan utbytet ske till den högisolerande utfackningsvägg som BBI:s SIP paneler erbjuder. En lätt produkt, som inte kräver några stora lyftanordningar. Enkelt montage gör att två man lätt och snabbt utför bytet, vilket bl.a. medför att människor kan bo kvar i sina bostäder under renoveringstiden, i många fall en väsentlig kostnadsbesparing.

Andra applikationer:
BBI:s SIP paneler är också intressant vid byggandet av arbetsbodar, teknikbodar, isolering av swimming pools m.m.

Prislista

BBI offererar varje särskilt objekt vid förfrågan.

Fördelar med BBI:s SIP-paneler

Jämfört med konventionellt byggmaterial har BBI:s SIP-paneler ett antal konkurrensfördelar:

 • En effektiv klimatskärm, då den värmeisolerande delen lever i ett orört och oventilerat rum
 • Innehåller inga organiska material och fungerar även som fuktspärr. Täckskikten kan absorbera vatten, men torkar ur snabbt och
 • materialet får ingen mekanisk förändring efter att ha varit fuktigt.
 • Fukt- och mögelresistent
 • Mycket lämplig bärare av putssystem utan behov av luftspalter i ytterväggskonstruktionen
 • Tillåter en snabb och kostnadseffektiv konstruktion
 • Konstruktionsvikten är avsevärt lägre än för traditionella konstruktionslösningar
 • Konventionell teknik kräver väggtjocklek upp till över 0,5 m för samma U-värden
 • Kan byggas oberoende av väderlek
 • Näst intill inga köldbryggor i konstruktionen
 • Billigare material än konventionellt för att uppnå Passivhus-normen
 • Lättare och billigare frakt till arbetsplats
 • Underlättar s.k. ”lean production”
 • Mindre risk för handhavandefel på arbetsplatsen
 • Kommande klassificering såsom Brandsäkert material
 • Självbärande konstruktion
 • Möjlighet för alla idag använda ytmaterial på ut- och insida
 • Byggsystem för flera våningar samt förstärkning av fönster/dörrar
 • Möjlighet att tillverka väggsegment i fabrik

Fördelar för slutkunden

 • Minimerade driftskostnader
 • Slipper problem med fukt och mögel
 • Kortare byggtid
 • Allt till normala byggkostnader
 • Huset får en längre livstid än vid byggnation med organiskt material
 • Minskad miljöpåverkan
 • Framtida klassificering såsom brandsäkert material
 • Snabb och enkel renovering av utfackningsväggar gör att människor kan bo kvar i sina bostäder under renoveringstiden. Stor
 • kostnadsbesparing för fastighetsägare.

Fördelar för byggföretaget

Rationell byggmetod, även med leverans till byggarbetsplatsen av hela väggar, golv eller tak

 • Logistikfördelar
 • Kortare montagetid av väggar
 • Minskad risk för framtida reklamationer
 • Ett byggmaterial i takt med kommande ändrade byggnormer
 • Självbärande konstruktion
 • Byggnation oberoende av väder

Fördelar för samhället

Patent och varumärke

BBI:s produkter är patentsökta och patent har beviljats i Nigeria.

Miljöpolicy

BBI använder så långt möjligt material med dokumenterad miljöspecifikation som resulterar i att BBI:s produkter leder till hållbara konstruktioner med hänsyn till miljöpåverkan under produkternas livstid och när dessa slutligen kasseras.
BBI utformar sina anläggningar för tillverkning i enlighet med gällande regler för personalsäkerhet samt ansöker hos myndigheter om miljötillstånd för att bedriva tillverkning av sina produkter.
BBI:s produkter utformas för att så långt möjligt eliminera byggbranschens problem relaterat till miljö, exempelvis så att produkterna är okänsliga för fukt som senare skulle kunna resultera i mögelbildning. Energiförbrukning är ett område där den globala miljön ställer krav på reduktion. BBI:s produkter är utformade med högre isolering jämfört med dagens byggmaterial och bidrar därmed till reducerad energiförbrukning och lägre miljöbelastning. Kassation och spill i produktionen hanteras så att materialåtervinning kan göras där så är möjligt.
BBI strävar till att minska miljöbelastningen för transport av både råmaterial och färdiga produkter.

Produktion

BBI bedriver sin tillverkning i moderna produktionslokaler om 1 500 kvm i Vellinge (nära Malmö) och har en modern och ändamålsenlig produktionsutrustning med en kapacitet att producera ca 200 m2 SIP per 8-timmars skift – lika med ungefärliga behovet för en normalvilla. I takt med ökad efterfrågan kan kapaciteten snabbt uppgraderas.
Av LCP (Low Cost Panel) kan ca 240 paneler (2-3 m2 per panel) tillverkas per 8-timmars skift. Kapaciteten kan utökas med flera produktionslinor, när behov uppstår.

Produktutveckling

Inom BBI pågår ett ständigt utvecklingsarbete av produkter och applikationer. Denna process involverar externa specialister från materialleverantörer, samarbetspartners, kunder, teknisk högskola, provningsanstalter etc.
Det erfarenhetsförsprång företaget innehar ska utnyttjas och en viktig del i detta är att hela tiden finna nya och bättre lösningar.
Produkttester i materialleverantörers regi sker regelbundet. Utvärdering av materialet i genomförd bebyggelse är en annan viktig källa till gagn för fortsatt produktutveckling.

Frågor? Kontakta oss!

Har du frågor om våra produkter? Vänligen använd formuläret nedan.